Β

Προϋποθέσεις ηλικίας:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τι μπορείτε να οδηγήσετε:

 • Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό

 • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg

  Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

 • ΑΦΜ

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.)

 • Αριθμός μητρώου βιβλιαρίου υγείας

 • Δίπλωμα δικλυκλου, αν υπάρχει

  Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε:

  Θεωρητικά:

 • 21 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

 • Δεν απαιτούνται αν είστε κάτοχος διπλώματος δικύκλου

  Πρακτικά:

 • 25 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

 • 18 των 45 λεπτών αν έχετε δίπλωμα δικύκλου